Podporte, prosím, naše občianske združenie darovaním 2% dane a pomáhajte tak ľuďom v núdzi spoločne s nami. V GooDay veríme, že  každý človek má v sebe obrovský kus dobra – a máte ho aj Vy! Odlomte z neho a darujte ho ľuďom, ktorí sú na našu pomoc odkázaní. 

V mene všetkých Vám ďakujeme!

Údaje o prijímateľovi, ktoré uvádzate v tlačivách:

Obchodné meno alebo názov: GooDay
Sídlo:  Južná trieda 1559/20, 040 01 Košice - Juh

Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 50370782
Daňové priznanie podávam sám

– Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.
– Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na
nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu
alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).


Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník pre GooDay v roku 2020, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte nás emailom info@gooday.sk o potvrdenie tejto práce.

Vyhlásenie – predpísané tlačivo o poukázaní podielu zaplatenej dane: Daňové priznanie podáva zamestnávateľ

– Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive.
K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte
ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.